fbpx

Garantija un atteikuma tiesības

1. Pieteikšanās un līguma noslēgšanas kārtība
1.1. Kursants izrāda vēlmi mācīties Autoskolā, aizpildot pieteikumu apmācībām Autoskolas vietnē https://www.mustangs.lv/.

1.2. Pieteicoties apmācībām Autoskolā, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem (pieejami vietnē: https://www.mustangs.lv/noteikumi-un-nosacijumi/) un apņemas ievērot Noteikumu prasības);

1.3. Pamatojoties uz Kursanta pieteikumu apmācībām, Autoskola sastāda un nosūta uz Kursanta norādīto e-pastu Apmācības līgumu, kurā tiek atspoguļoti būtiskākie Autoskolas apmācību noteikumi, t.sk. līguma priekšmets, apmācību pakalpojumu izcenojumi un apmaksas kārtība;

1.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža;

1.5. Apmācības līgums nevar būt noslēgts šādos gadījumos:
1.5.1. a Kursantam ir piemērots administratīvais sods – aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības – vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

1.5.2. ja Kursantam ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

1.5.3. ja Kursants nav sasniedzis 16 gadu vecumu;

1.5.4. ja Kursantam ir konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;

1.5.5. ja Kursantam nav tiesību uzturēties Latvijā un ir piešķirts personas kods.

1.6. Ja Līgums noslēgts kā distances līgums, Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja pakalpojums šo 14 dienu laikā nav izmantots.

1.7. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un jānosūta uz Autoskolas e-pasta adresi info@mustangs.lv. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Klientam savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

1.8. Samaksāto naudas summu par neizmantotu pakalpojumu, izmantojot atteikuma tiesības, Klients pilnā apmērā saņems atpakaļ ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, kad Autoskola tiks informēta par Klienta lēmumu atteikties no Apmācības līguma.

1.9. Autoskola patur tiesības atteikt Klientam noslēgt Līgumu citu iemeslu dēļ, sniedzot par to skaidrojumu Klientam.

1.10. Autoskolai nav pienākuma sekot līdzi Līguma saistību izpildei no Klienta puses un atgādināt par to (piem., par laicīgu maksājuma veikšanu, nodarbību apmeklēšanu utt.);

Pieteikties