fbpx

Jaunumi

Garantija un atteikuma tiesības

1. Pieteikšanās un līguma noslēgšanas kārtība
1.1. Kursants izrāda vēlmi mācīties Autoskolā, aizpildot pieteikumu apmācībām Autoskolas vietnē https://www.mustangs.lv/.

1.2. Pieteicoties apmācībām Autoskolā, Kursants apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem (pieejami vietnē: https://www.mustangs.lv/noteikumi-un-nosacijumi/) un apņemas ievērot Noteikumu prasības);

1.3. Pamatojoties uz Kursanta pieteikumu apmācībām, Autoskola sastāda un nosūta uz Kursanta norādīto e-pastu Apmācības līgumu, kurā tiek atspoguļoti būtiskākie Autoskolas apmācību noteikumi, t.sk. līguma priekšmets, apmācību pakalpojumu izcenojumi un apmaksas kārtība;

1.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža;

1.5. Apmācības līgums nevar būt noslēgts šādos gadījumos:
1.5.1. a Kursantam ir piemērots administratīvais sods – aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības – vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

1.5.2. ja Kursantam ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

1.5.3. ja Kursants nav sasniedzis 16 gadu vecumu;

1.5.4. ja Kursantam ir konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;

1.5.5. ja Kursantam nav tiesību uzturēties Latvijā un ir piešķirts personas kods.

1.6. Ja Līgums noslēgts kā distances līgums, Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja pakalpojums šo 14 dienu laikā nav izmantots.

1.7. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un jānosūta uz Autoskolas e-pasta adresi info@mustangs.lv. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Klientam savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

1.8. Samaksāto naudas summu par neizmantotu pakalpojumu, izmantojot atteikuma tiesības, Klients pilnā apmērā saņems atpakaļ ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, kad Autoskola tiks informēta par Klienta lēmumu atteikties no Apmācības līguma.

1.9. Autoskola patur tiesības atteikt Klientam noslēgt Līgumu citu iemeslu dēļ, sniedzot par to skaidrojumu Klientam.

1.10. Autoskolai nav pienākuma sekot līdzi Līguma saistību izpildei no Klienta puses un atgādināt par to (piem., par laicīgu maksājuma veikšanu, nodarbību apmeklēšanu utt.);


Skolas teorijas eksāmens.

Pēc teorijas kursa pabeigšanas gaidām jūs uz teorētisko eksāmenu!

Teorijas eksāmens var kārtot jebkurā darba dienā no 9:00 līdz 17:00, bez iepriekšēja pieraksta Rīgā, Merķeļa ielā 8 vai Jelgavā, Pasta ielā 43.

Pirms eksāmena būs jāuzrāda pase vai ID karte vai “baltās tiesības”.

Eksāmens sastāv no 30 jautājumiem, pieļaujamas 3 kļūdas.


Noteikumi un nosacījumi

1. Uzņēmējs
Interneta vietnes www.mustangs.lv uzturētājs un tirgotājs ir SIA AG-Arma, reģ. Nr. LV40103112827, adrese: Merķeļa iela 8, Rīga, Latvija, LV-1050 (turpmāk tekstā Autoskola). Visiem darījumiem vietnē http://www.mustangs.lv tiek piemēroti turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi redakcijā, kas bija spēkā pieteikuma veikšanas laikā.

2. Mustangs.lv vietnes darbības principi
Autoskola pārdod pakalpojumus, izmantojot interneta vietnes platformu. Piedāvātie pakalpojumi aptver autoskolas Mustangs pakalpojumus un citu uzņēmumu pakalpojumus, kas saistīti ar autovadītāju apmācību, kurus Autoskolai ir atļauts pārdot.

3. Pakalpojuma pieteikšana
3.1. Pieteikumi tiek pieņemti, izmantojot interneta vietni http://www.mustangs.lv
3.2. Pakalpojumam interneta vietnē ir pievienoti detalizēti apraksti, kas sniedz informāciju par pakalpojumu: cenu, norises vietu, pakalpojuma sniegšanas valodu, datumu, laiku u.tml.

4. Kā pieteikties tiešsaistē – detalizētas instrukcijas
Pieteikšanas process sastāv no šādām darbībām:
4.1. Pēc pakalpojuma vai mācību grupas izvēles Klientam ir jānospiež poga “Pieteikties”, apstiprinot savu izvēli bez papildus saistībām šajā izvēles posmā.
4.2. Nākamajā posmā sniegta detalizēta informācija par izvēlēto pakalpojumu. Ja pakalpojuma apraksts atbilst Jūsu prasībām, ievadiet savus personas datus (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese), kā arī Jums ir jāpiekrīt noteikumiem, atzīmējot un nospiežot pogu “Pieteikties”.
4.3. Trešajā posmā Jūs nokļūsiet bankas maksājumu sistēmā, kur Jums būs jāievada maksājuma kartes dati. Pēc atbilstošā paziņojuma par veiksmīgu maksājuma izpildi – tiek uzskatīts, ka Jūs esat norēķinājies par pasūtīto pakalpojumu. Pirms pakalpojuma saņemšanas pasūtītājs jebkurā laikā to var atcelt un pieprasīt samaksātās naudas atmaksu pilnā apmērā. Izņēmums ir braukšanas nodarbība vai braukšanas eksāmens, ko var atcelt ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš. Šai nolūkā pasūtītājam ir jāsazinās ar Autoskolu, rakstot e-pastu uz: info@mustangs.lv vai zvanot pa tālruni: 20370807, 20370806.
4.4. Saņemot pieteikumu, Autoskola nosūta pasūtītājam pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pastu, kurā atkārtoti norādīts pasūtītāja pasūtījums. Šis apstiprinājums nav uzskatāms par mācību līgumu. Mācību līgums stājas spēkā tikai pēc tā parakstīšanas Autoskolas filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
4.5. Lai noskaidrotu neskaidros jautājumus par pieteikumu, autoskola var sazināties ar pasūtītāju pa tālruni (ja pasūtītājs ir norādījis tālruņa numuru) vai pa e-pastu. Tālruņa numurs un e-pasts tiek izmantots tikai un vienīgi pieteikuma apstrādei, un netiek izmantots reklāmas nolūkos, ja vien pasūtītājs nav skaidri tam piekritis.

5. Personas datu apstrāde
5.1. Klients, veicot reģistrāciju interneta vietnē, apliecina, ka tas ir iepazinies ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem un ir sapratis to būtību un tālāk minēto.
5.2. Lai Autoskola kā personas datu Pārzinis nodrošinātu interneta vietnes darbību un spētu izpildīt pasūtījumu, atbilstoši Klientam dotajam uzdevumam, tam ir nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, kā arī, maksājuma informāciju. Tiesiskais pamats informācijas apstrādei ir fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.2. punkts: datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu.
5.3. Autoskola ir tiesīga, pēc atsevišķas, brīvprātīgas Klienta kā datu subjekta piekrišanas, izmantot Klienta iesniegto kontaktinformāciju e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi, lai nosūtītu tam informāciju par jaunākajiem Autoskolas piedāvājumiem, aktualitātēm, tai skaitā, par akcijām, priekšrocībām, kas izstrādātas, balstoties uz Klienta interneta vietnes apmeklējuma vēsturi. Realizēt savu gribu un vēlmes, kā arī iespēju atteikties no turpmāku komerciālu piedāvājumu saņemšanas, Klients var interneta vietnē.
5.4. Klients, apstiprinot iepazīšanos ar šiem vispārīgajiem lietošanas noteikumiem, apliecina, ka tas ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, kas izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma, savukārt, Autoskola kā Personas datu pārzinis, apliecina, ka pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas, izmantojot vietnē (Klienta profilā, reģistrācijas gadījumā) izvietoto kontaktinformāciju, godprātīgi pildīs Pārziņa pienākumus pret Klientu kā datu subjektu, kas izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma.


Pieteikties